Antivalstybinis politikos mokslas – grėsmė nacionaliniam saugumui (Anti-state political science – a threat to national security)

Lietuvos šimtmečio jubiliejaus išvakarėse atėjo metas ir darosi būtina atvirai ir atsakingai prabilti apie Lietuvos visuomenės istorinės, tautinės ir valstybinės sąmonės būklę. Toji sąmonė, nuosekliai ir atvirai griauta sovietmečiu, buvo ir tebėra subtilesnėmis ir sunkiau pastebimomis formomis toliau ardoma ir atkūrus Lietuvos valstybingumą. Atvirai ir agresyviai reiškiamos antitautinės ir antivalstybinės nuostatos stiprėja ir darosi vis akivaizdesnės net ,,elitiniuose” akademiniuose ir kultūriniuose sluoksniuose.  Apgailėtina, kad praėjus trims dešimtmečiams po išsilaisvinimo iš sovietinės okupacijos šios nuostatos ne tik neišnyko, bet dar labiau pasklido ir įsitvirtino pasaulėžiūriniam ir vertybiniam šalies piliečių ugdymui lemiamai svarbiuose humanitariniuose ir socialiniuose moksluose. Ypač pavojinga, kad antitautinės ir antivalstybinės ideologijos ir propagandos židiniais tapo net tiesiogiai už valstybės saugumą turinčios būti atsakingos akademinės politikos mokslų įstaigos ir institucijos. Ši svarbi ir skubiai spręstina problema keliama ir principingai analizuojama M. Markucko ir V. Sinicos straipsniuose: http://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/200958/m-markuckas-lietuva-i-gruto-parka 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/vytautas-sinica-d-trumpas-didziausias-issukis-18-913250 

Šiuo metu sparčiai ryškėjanti dviejų Lietuvos politikos mokslo krypčių, antivalstybinės ir provalstybinės,  takoskyra apžvelgiama ir prof. V. Radžvilo straipsnyje:

http://www.propatria.lt/2018/01/vytautas-radzvilas-dvi-lietuvos.html 

Pagarbiai, 

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius

Arnas Simutis 

El. paštas: info@pilieciai.lt,  www.vilniausforumas.lt

**********

Lithuania century on the eve of the anniversary has come and the time necessary to become open and responsibly speak about Lithuanian historical society, nation and state of consciousness state. That consciousness, consistently and openly destroy the Soviet era, it was and still is subtle and unobtrusive forms continue to disrupt the restoration of Lithuanian statehood. Openly and aggressively expressed antitautinės and anti-state provisions intensifying and becoming more and more evident even ,, elite „academic and cultural circles. Regrettable that three decades after the liberation of the Soviet occupation of this provision is not only not disappeared, but further spread and established itself pasaulėžiūriniam and value the education of its citizens crucial humanities and social sciences. Especially dangerous to antitautinės and anti-state ideology and propaganda have become hotbeds for even directly with national security be the responsibility of academic political science bodies and institutions. This important and urgent challenge posed principled and analyzed Markuckis M. and V. Sinicos Articles:

http://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/200958/m-markuckas-lietuva-i-gruto-parka

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/vytautas-sinica-d-trumpas-didziausias-issukis-18-913250

At present, the emerging fast two-way Lithuanian political science, anti-state and provalstybinės, divide overview and prof. V. RADŽVILAS article:

http://www.propatria.lt/2018/01/vytautas-radzvilas-dvi-lietuvos.html

Yours sincerely,

Vilnius forum behalf

coordinator

Arnas Simutis

e-mail:info@pilieciai.lt

www.vilniausforumas.lt