DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 m. jubiliejaus liko 12m. 

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

                                                Vilnius,   2018-07-04

Okupantai 1940-1945 metais nužudė 18 Lietuvos Respublikos vyriausybės narių.Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias nužudytas  iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.

            2016-07-01 po susitikimo su Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo buvo imtasi  aktyvių darbų. Paminklą buvo numatyta pastatyti Vinco Kudirkos aikštėje priešais LR Vyriausybės rūmus.

            Daugelis pritarė skulptoriaus J. Jagėlos Gedimino stulpų formos paminklo projektui (priedas Nr. 1), kuriame  centrinę plokštę  skirti įvadiniam tekstui, artimiausiose iš kairės ir dešinės plokštėse įamžinti 18 sušaudytų, kraštutinėse plokštėse įamžinti 22 represuotus Vyriausybės narius. Mūsų manymu paminklas savo didingumu turėjo išreikšti nužudytų ministrų tarnystę valstybei ir auką.

2017-11-09 ELTA paskelbė, kad 2017 lapkričio 8 d. Seimo Laisvės kovų komisija pritarė projektiniam siūlymui, pagal kurį prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų, ant grindinio planuojama įamžinti sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimą, t.y. išrašyti žuvusiųjų ministrų pavardes (priedas Nr. 2).

ELTA-os pranešimas  ŠIURPINO daugelį – gal žiauriau ir PRIEŠAI nesugalvos. PRIMINĖ, kad  enkavedistai, kagėbistai, stribai ir kolaborantai suveždavo sušaudytus partizanus į miestų ir miestelių aikštes ir numesdavo ant grindinio. ATKREIPĖ DĖMESĮ, kad pasaulinė architektūros ir skulptūros teorija ir praktika rekomenduoja iškilius asmenis ir įvykius  didingai įprasminti. Paminklas turi užvaldyti erdvę ir kviesti žiūrovą. SUSIDARĖ  NUOMONĖ,  kad projektuojant, derinant ir svarstant paminklo buvo vadovaujamasi enkavedistų, kagėbistų, stribų  ir kolaborantų žmonių naikinimo ir niekinimo patirtimi ir principais.

            PAŽYMIME, kad valdžios institucijos jau oficialiai pasiūlė prie Vyriausybės ant tiltelio grindinio išrašyti sušaudytųjų ir nužudytųjų ministrų pavardes.

PRAŠOME Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimą visų pasaulio lietuvių vardu neleisti ant grindinio niekinti  sušaudytų  ir represuotų ministrų atminimą.            

            KVIEČIAME Jus paprašyti Lietuvos vadovų prie Vyriausybės rūmų statyti  Gedimino stulpų formos paminklą sušaudytiems ir represuotiems ministrams pagerbti.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius                                  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

            Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

   Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,   

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com