DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

  Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų 

Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Finansų Ministrui Viliui ŠapokaiLR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

Lietuvos banko Pirmininkui Vytui Vasiliauskui

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S  DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

                                                Vilnius,  2018-02-07

            2008-04-30 vykęs  Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas, žinodamas,  kad Lietuvos Respublika pagal 1992 metų pasaulinių valiutų kursą yra skolinga  Lietuvos juridiniams asmenims apie 147,3 mln. JAV dolerių ir fiziniams asmenims  apie 9,2  mln. JAV dolerių, kreipėsi pareiškimu “Dėl valiutinių indėlių grąžinimo” į  LR Prezidentą V. Adamkų, LR Seimo Pirmininką Č. Juršėną, LR Ministrą Pirmininką G. Kirkilą, LR finansų ministrą  R. Šadžių, LR Seimo narius. PRIMENAME,  kad  tada susirinkimas prašė: 1. Paaiškinti visuomenei ir indėlininkams, kiek valiutinių indėlių pasiglemžė SSSR ir kiek naudojosi Lietuvos vyriausybė. Tada išaiškėtų padėtis ir susidarytų juridinis precedentas indėlininkams kreiptis į Rusiją dėl žalos atlyginimo.  2. Paskelbti oficialiai, kur yra sukaupti Lietuvos piliečių valiutiniai indėliai, buvę „Vnešekonombanko“ Lietuvos skyriuje, kiek jų yra litais arba konvertuojama valiuta, kas jais disponuoja bei kiek ir kokiems tikslams jų buvo panaudota.   3. Priimti nutarimą, įpareigojanti LR Vyriausybę sudaryti veiksmų planą, kuriuo remiantis būtų pradėtas indėlių „Vnešekonombank“ grąžinimas fiziniams asmenims, numatant indėlių grąžinimo ir pabaigos grafikus.   4. Šį konferencijos kreipimąsi pridėti prie Seimo nutarimo projekto Nr. XP-2604 „Dėl padėties sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimus“ teikiamų dokumentų.    5. Leisti indėlininkų atstovams dalyvauti Seimo nutarimo projekto Nr. XP – 2604 svarstymo procedūrose (priedas Nr. 1) žiūr. www.sajudis.com  DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ 2008-04-30.

             2008 birželio mėnesį  iš  LR Finansų ministro  R. Šadžiaus  gavome laišką  “Dėl valiutinių indėlių grąžinimo” Nr. ((7.39-04)-5K-0815256-5K-0815424) . Laiške pateikta daugybė paaiškinimų, minčių, teisinių nuostatų, valstybinių įsipareigojimų ir nusivylimų, nes buvo numatyta atkuriamoji suma vienam gyventojui    NE DAUGIAU  6000 litų   –  žmonės tai vadino APIPLĖŠIMU. Kartu buvo  teikiama  vilčių atgauti  NORS DALĮ  pinigų (priedas Nr. 2).

            PRIMENAME, KAD NUKENTĖJO  APIE 2000 ŽMONIŲ. Pinigų atgauti žmonėms nepavyko ir nesimato jokių perspektyvų. Apie juridinių asmenų likimus informacijos neteikiame.           Per praėjusius  10 metų po susirinkimo žmonės įvairiausiais  būdais ieškojo NEATGAUTŲ, o gal  PRARASTŲ  PINIGŲ.

            Todėl  VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBA, DALYVAUJANT  NUKENTĖJUSIŲJŲ ATSTOVAMS, dar kartą pateikia kai kuriuos valiutinių palikimų gavėjų ir  indėlininkų prašymus, atsakymus, teisės aktus  bei  reglamentuojančius ir įsipareigojančius dokumentus liečiančius atgauti palikimus ir indėlius iš buvusio Ekonominių ryšių su užsieniu banko  „Vniešekonombank“.

             Pažymime, kad dokumentai buvo surinkti iš įvairių  PRIVAČIŲ ARCHYVŲ.

             Fizinių asmenų valiutiniai indėliai iki Lietuvos Nepriklausomybės privalomai buvo laikomi SSRS Vniešekonombanke  ir leidžiama buvo išsiimti tik ypatingais atvejais – ligos ar perkant butą (pateikiant tam dokumentus).

            Fiziniams  asmenims valiutinės sąskaitos buvo atidarytos tik šiais atvejais:
1. kai jiems užsienyje gyvenantys asmenys pervesdavo palikimus ar dovanas

  1. kai komandiruoti iš SSRS asmenys dirbo užsienyje ir gaudavo atlyginimą už darbą.

 

             1990-10-02  d.. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą Nr. I-630 įpareigojantį LR Vyriausybę ir Lietuvos banką perimti ir SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko  (Vniešekonombanko) fondus-balansą ir reorganizuoti šį banką į Lietuvos banko Valiutinių operacijų departamentą (priedas Nr 3). 

            1992-04-02   LR Vyriausybė priėmė nutarimą “Dėl gyventojų valiutinių indėlių apsaugos” (priedas Nr. 4).

            „Vniešekonombanko“ Lietuvos skyrius 1992 m. kovo 14 d uždarytas. Lemiamą dieną dalis indėlininkų atsiėmė visas turėtas indėlių sumas –   TUR BŪT TIE, KURIE LABIAUSIAI  BUVO INFORMUOTI.

            Deja, Lietuvos Bankas vėliau Finansų ministerija ir Lietuvos Vyriausybė nevykdė LR Seimo 1990-10-02 d. nutarimo Nr.-I-630  ir  VISI  kartu  neprižiūrėjo Lietuvos  „Vniešekonombanko“ skyriaus dolerinių likučių panaudojimo.  NET   kai kuriems  vadovams buvo iškeltos baudžiamosios bylos. Dėl įvykusių pirkimų – pardavimų  ir vykusių  bankinių operacijų ir teismų procesų aidėjo politinių debatų.

            1999-03-30 d.  priimtame LR “Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu” Nr. VIII-1116, kurio trečio straipsnio penktame punkte rašoma: “Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytos santaupos apskaičiuojamos pagal 1992 m. kovo 15 d. buvusio indėlio likutį, perskaičiuotą į JAV dolerius laikantis 1992 m. kovo 11 d. nustatyto oficialaus SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko kurso, vėliau ši suma perskaičiuojama į litus pagal 1999 m. sausio 1 d. galiojusį oficialų bazinės valiutos kursą. Atkuriamų santaupų suma turi būti ne didesnė kaip 6000 litų, atėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarka perskaičiuotą į litus jau išmokėtų kompensacijų sumą” Šio įstatymo trečio straipsnio  6 punkte rašoma:”Kai Rusijos Federacija,buvusios SSRS teisių ir pareigų perėmėja, grąžins buvusios okupacinės sovietinės valdžios nusavintus ir per buvusį SSRS centrinį taupomąjį banką sunaudotus Lietuvos gyventojų indėlius, taip pat nusavintas Lietuvos skyriuje buvusias gyventojų santaupas, nurodytų santaupų atkuriama suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu bus atitinkamai padidinta.”   (priedas Nr.5). 

            2010-11-25 d. LR Seimo priimtame “LR Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas” Nr. X1-1175, kurio antro straipsnio 6 punkte rašoma “Rusijos Federacijai grąžinus buvusios okupacinės sovietinės valdžios nusavintus gyventojų indėlius, laikytus likviduotame buvusios SSRS Ekonominių ryšių su užsienio banko Lietuvos skyriuje 1992 m. kovo 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato tvarką, pagal kurią indėlininkams bus grąžinti indėliai užsienio valiuta (priedas Nr. 6)

            Iš 118  dalyvavusių balsavuime  UŽ  ŠĮ   ĮSTATYMĄ: už balsavo 72,  prieš 15,  susilaikė 31.  Atkreipiame dėmesį, kad už šį įstatymą balsavo: M. Adomėnas, V. Aleknaitė-Abramikienė, A.Anušauskas, T. Auštrevičius, A.Ažubalis, V. Bacevičius, V. Baltraitienė, R. Baškienė, A. Baukutė, A. Baura, D. Bekintienė, A. Bilotaitė, A. Burba, V. Čigriejienė, J. Dagys, J. Dautartas, I. Degutienė, L. Dinius, A. Dumčius, V. Galvonas, V. Gapšys, K. Glaveckas, V. Grubliauskas, D. Jankauskas, R. Juknevičienė, E. Jurkevičius, A. Kašėta, A. Kazulėnas, A.Kubilius, R. Kupčinskas, K. Kuzminskas, A. Lydeka, J. Liesys, P. Luomanas, V. Margevičienė, K. Masiulis, A. Matulas, V. Matuzas, A. Melianas, G. Navaitis, A. Nedzinskas, S. Pečeliūnas, J. Pinskus, E. Pupinis, K. Ramelis, J. Razma, R. Rutkelytė, V. Sabutis, P. Saudargas, R. Smetona, G. Songaila, J. Stanevičius, Č. Stankevičius, K. Starkevičius, G. Steponavičius, A. Stirblytė, S. Stoma, V. Stundys, S. Šedbaras, Ž. Šilgalis, J. Šimėnas, R. Šukys, E. Tamašauskas, K. Uoka, J. Urbanavičius, I. Valinskienė, V. Valkiūnas, E. Vareikis, A. Vidžiūnas, M. Zasčiurinskas, E. Zingeris, P. Žeimys.  

 TADA  SEIMO  PIRMININKE   BUVO I. Degutienė, o  MINISTRU  PIRMININKU  BUVO A. Kubilius. ĮSTATYMĄ PASIRAŠĖ PREZIDENTĖ D. Grybauskaitė.  ĮDOMIAUSIA YRA TAI, KAD SEIMO NARIAI PRIĖMĘ ŽMONIŲ  SKURDINIMO  ĮSTATYMĄ  visiškai   nepasirūpino, kad spręstų iš Rusijos susigrąžinti nusavintus palikimus ir indėlius. Šis įstatymas tapo POLITINIO ŽAIDIMO PRIEŠ  NUKENTĖJUSIUOSIUS  PAGRINDINE  POLITINE KORTA  –  PAAIŠKINIMŲ IR PASIAIŠKINIMŲ PRIEMONE. ATKREIPIAME dėmesį, kad šie  DU įstatymai labai įdomiai susišaukia – NES   nuo 1999 m. NIEKAS NEGAVO  nė dolerio dėl politikų ir valdžiažmogių kaltės. 2010-11-25   įstatymas UŽDĖJO  GALUTINĮ  BARJERĄ – kol Rusijos  federacija SUGRĄŽINS  DOLERIUS. Politikai ir valdininkai bendraudami  su nukentėjusiais labai dažnai naudojo argumentą JEIGU NESUTINKATE TAI GALITE SKŲSTIS Į TEISMĄ.

            Pateikiame kai kuriuos raštus:

             LR Valstybės kontrolės 1993-03-16 d. laiškas “Dėl valiutinių lėšų panaudojimo Nr. 140-12-883.  (priedas Nr. 7).

             LR generalinės prokuratūros 1999-07-03 laiškas Seimo nariui K. Bobeliui Nr. 07-05-2275 (priedas Nr. 8).

            Laikraščio “Lietuvos aidas” 1997-06-03 straipsnis “Ar atsiras ant ko nuleisti dar vieną iškeltą bylą?” (priedas Nr. 9).

             Laikraščio Lietuvos rytas 1997-08-11 straipsnis “Lietuvai nerūpėjo Maskvos seifuose dingę milijonai” (priedas Nr. 10). 

            Likvidavus buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banką ir jo Lietuvos skyrių šio banko indėlininkai nebegalėjo atsiimti savo sąskaitose esančių pinigų.

             PATEIKIAME  kai kuriuos nukentėjusiųjų laiškus:             

            2005-02-21 d. P. Dirsės laiškas Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui (priedas  Nr. 11).        2007-01-29 d. S. Mockevičiaus laiškas LR Seimo Peticijų komisijai (priedas Nr. 12).     2007-02-22 d. P. laiškas  P. Mockevičienės Peticijų komisijai (priedas Nr. 13).

 PATEIKIAME atsakymus į kai kurių nukentėjusiųjų laiškus ir atsakingų institucijų dokumentus.

            1996-2-09 Finansų ministro R. Šarkino laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 14).               1997-06-03 G. Vagnoriaus vyriausybės spaudos tarnybos  straipsnis laikraštyje  Lietuvos rytas “Cigarečių biznį suko ne Vyriausybė, o sukčiai” Čia glaustai paaiškinama, kaip institucijos galimai sutartinai veikė panaudojant  dolerinius  indėlius. MALONIAUSIAS paskutinis sakinys “ Bus kompensuojami valiutiniai indėliai  – net jei Rusija ir nevykdys duotų pažaų dėl lėšų grąžinimo”. G. Vagnoriaus vyriausybė PAŽADŲ  NEĮVYKDĖ. Kitos vyriausybės atsitvėrė  2010-11-25 d.  72  parlamentarų SUMEISTRAVOTA  įstatymine  tvora  kol Rusijos fededacija negrąžins nusavintų lėšų (priedas Nr. 15).

            1999-04-21 d.  Ekonominių nusikaltimų tyrimų komisijos pirmininko laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr.  16).

            1999-12-30 d. Lietuvos banko valdybos pirmininko R. Šarkino laiškas Mockevičiams (priedas Nr. 17).

             2001-08-22 d. Finansų rinkos departamento direktorės laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 18)    Šiame laiške  aiškinama, kad 1999-06-01 buvo  pasirašytas  protokolas tarp  Lietuvos  banko  ir Rusijos ekonominių ryšių su užsieniu banko  dėl  indėlių grąžinimo.

            2004-10-27 LR Vyriausybės nutarimas dėl santaupų ir indėlių  kaupimo (priedas Nr. 19)

            2005-05-30 Finansų ministerijos sekretoriaus R. Kriščiūno laiškas P. Dirsei (priedas Nr.20).          

            2007-03-01 Lietuvos banko laiškas S. Mockevičiui (priedas Nr. 21).

 2008-08-16 Seimo narės J. Zinkevičiūtės laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 22). Šiame laiške labai išsamiai paaiškinama Lietuvos ir Rusijos finansinius  santykius, apie  Rusijos skolas Lietuvos fiziniams asmenims. Daug dėmesio skiriama  LR Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimui  ir LR Ministrų tarybos nutarimui  dėl  bankų steigimo.

 2009-01-30 Užsienio ministerijos sekretoriaus laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 23).             

PAŽYMĖTINA,  kad Lietuvos valiutinių indėlių savininkai patys įvairiausiais būdais bendraudami su Rusijos institucijomis stengėsi atgauti valiutinius indėlius ir palikimus – jie rašė raštus ir gaudavo atsakymus:

            1998-08-30 d. Vnešekonombanko laiškas V. Juzulėnui – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr.  24).

            2000-10-06 d. Vnešekonombanko laiškas D. Norvilienei – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr. 25).

            2008-10-24 d. Vnešekonombanko laiškas S. Mockevičiui – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę  (priedas Nr.  26).

            2007-01-18  Vnešekonombanko laiškas E. Uosiui – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr. 27).         

PAŽYMIME, kad paminėtuose atsakymuose rašoma, kad pinigai buvo pervesti į Lietuvą.

            LR Konstitucijos 23 straipsnis aiškina: nuosavybė neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai, nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Be to, ieškinio senatis netaikoma indėlininkų reikalavimams išmokėti į banką padėtus indėlius. Indėlius ir palikimus išieškoti iš Rusijos Federacijos YRA Lietuvos institucijų,  įstaigų vadovų PRIEVOLĖ, o ne NUKENTĖJUSIŲJŲ pareiga – NUKENTĖJUSIEJI PASIRENGĘ BENDRADARBIAUTI.

            TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI ĮPAREIGOJA VALSTYBES GINTI SAVO PILIEČIŲ TURTINIUS IR FINANSINIUS INTERESUS.

            Akivaizdu, kad dalimi Rusijos Federacijos pervestų valiutinių  indėlių ir  palikimų pasinaudojo labai atsakingos Lietuvos institucijos.

            KONSTATUOJAME, kad iš patikimiausių šaltinių žinoma ir kad specialiausi agentai, prokurorai ir tyrėjai patvirtino, kad už Lietuvos ŽMONIŲ valiutinius indėlius ir palikimus LIETUVOS ATSAKINGIAUSIOS institucijos įsigijo medicininių prietaisų už 5,5 mln. dolerių ir 1 mln. cigarečių pakelių už 0,5 mln. dolerių. Šių pirkimų nepaneigė nė vienas banko vadovas, nė vienas finansų ministras ir nė vienas ministras pirmininkas. Žinant, kad Rusija Lietuvai buvo skolinga valiutinių indėlių ir palikimų už 9,2 mln. JAV dolerių ir ATKREIPIANT DĖMESĮ, kad Lietuvos institucijos  įsigijo medicininių prietaisų ir cigarečių už 6 (5,5 + 0,5) mln. dolerių –  IŠ TO DARYTINA PRIELAIDA, kad Lietuva turėjo pakankamai daug valiutinių lėšų. Tačiau jų nepanaudojo pagal tikslinę paskirtį t. y. negrąžino teisietėms valiutos šaimininkams. Vietoje to, kad patenkintų Lietuvos žmonių (indėlininkų) teisėtus lūkesčius – Lietuvos POLITINIS ELITAS ir atsakingiausi pareigūnai užsiiminėjo turto supirkimais, MAŽINDAMI GRĄŽINTINAS valiutines ATSARGAS  ir užsiiminėjo įvairiausių įstatymų kūrimu, kad sumažinti  grąžintinas  sumas arba VISIŠKAI NEGRĄŽINTI  indėlių  ir palikimų (2010-11-25  d. ĮSTATYMAS).

          Buvo iškeltos baudžiamosios bylos kai kuriems  Banko,  Finansų ministerijos  atsakingiems pareigūnams.

            SUSIDARO nuomonė, kad valstybės mastu buvo sugalvota ir įgyvendinta žmonių  valiutinių indėlių ir palikimų panaudojimo AFERA – tai turėtų priversti susirūpinti atsakingiausius Lietuvos politikus ir pareigūnus.

            Gerbiamieji Lietuvos ir institucijų vadovai ir Lietuvos ŽMONĖS, kai Jūs įsigilinsite į NUKENTĖJUSIŲJŲ raštus, atsakingų institucijų atsakymus, čia pateiktus teisinius aktus, tai kiekvienam turėtų būti aišku, kad NUKENTĖJUSIEJI TEISŪS, o valdžios institucijos aukščiausiu biurokratiniu lygiu atsirašinėjo. PAŽYMIME, kad už tą ŽIAURIAUSIĄ 2010-11-25 d. įstatymą balsavo 72 seimūnai.

            PRAŠOME NUKENTĖJUSIEMS GRĄŽINTI VISUS VALIUTINIUS INDĖLIUS IR PALIKIMUS BEI KOMPENSUOTI LĖŠŲ NUVERTĖJIMĄ IR APMOKĖTI PALŪKANAS UŽ DAUGIAU KAIP 25 METUS NAUDOTUS VALIUTINIUS INDĖLIUS IR PALIKIMUS  nebūtiniems valstybės poreikiams tenkinti (cigaretės, medicininė aparatūra).

            PRAŠOME Pasaulio Lietuvių bendruomenės prisiminti – gal Jūsų artimųjų palikimai siųsti giminėms į Lietuvą per Vnešekonombanką buvo nesąžiningai  naudojami ir negrąžinti tikriems šeimininkams.

PRAŠOME LR GENERALINĮ PROKURORĄ GINTI NUKENTĖJUSIŲJŲ LIETUVOS ŽMONIŲ INTERESUS.

Pridedami  27  priedai,   42  lapai.  Priedų pavadinimai ir numeriai įvardyti tekste.

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

  1. Dirsė (Vilnius)
  2. Mockevičienė (Šiauliai)
  3. Juzulėnas (Kaunas)
  4. Uosis (Švenčionių r.)

        Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

            Pasiteiravimui:  L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com