Zigmas Vaišvila. DĖL ASMENŲ NEĮLEIDIMO Į SEIMĄ IR SEIMO PRANEŠIMO APIE SPAUDOS KONFERENCIJĄ KOREGAVIMO BE PRANEŠĖJO ŽINIOS

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

LR Seimo valdybai            2018-07-30 Vilnius

Seimo Žmogaus teisių ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetams

Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui            

DĖL ASMENŲ NEĮLEIDIMO Į SEIMĄ IR SEIMO PRANEŠIMO APIE SPAUDOS KONFERENCIJĄ KOREGAVIMO BE PRANEŠĖJO ŽINIOSSu Seimo Ryšių su visuomene skyriumi suderinau 2018 m. liepos 30 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako, žurnalisto Kazimiero Juraičio ir asociacijos „Taikos partija“ pirmininko Stanislav Ladinskij spaudos konferencijos Seime „Kodėl slepiama baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei?“ laiką, pateikiau pranešimą apie šią spaudos konferenciją.

Seimo Ryšių su visuomene skyrius Seimo interneto svetainėje paskelbė pranešimą apie šią spaudos konferenciją (www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=260111 ), kuriame be mano žinios iš spaudos konferencijos pranešėjų pašalino K. Juraitį ir St. Ladinskį.

Šie asmenys, taip pat ir kiti, dėl kurių Seimo ryšių su visuomene skyriui Seimo valdybos nustatyta tvarka teikiu atitinkamus prašymus, nebuvo ir įleisti į Seimą. 2018-06-15 Seimo kanceliarijos raštu Nr.S-2018-5951 (priedas 1) man paaiškinta, kad tai daroma, vadovaujantis Vadovybės apsaugos departamento rekomendacijomis. VAD prie LR VRM atsakymu be datos ir be numerio (priedas 2) man paaiškinta, kad VAD yra gavęs neigiamai charakterizuojančios informacijos apie kai kuriuos asmenis, kuriuos iki šiol įleisdavo į Seimą. VAD nurodė, kad tai padarė, vadovaudamasis LR Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašo, patvirtinto LR Seimo valdybos 2016-08-17 d. sprendimu Nr.SV-S-1632, 39 ir 53 punktais, ir 2018-04-24 d. rekomendavo kaip prevencinę priemonę LR Seimo kanceliarijai apriboti patekimą į LR Seimo rūmus VAD nurodytiems asmenims nuo 2018-04-24 d. iki 2019-04-24 d. Informacija nepateikta ne tik man, bet ir pažeidžiant  aukščiau nurodyto LR Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašo reikalavimus pranešti apie tai šiems asmenims. Dėl šios priežasties, nežinodamas net sąrašo asmenų, kuriuos VAD rekomendavo Seimo kanceliarijai neįleisti į Seimą net metus laiko, atsidūriau nepavydėtinoje padėtyje – mano prašymu į Seimą neįleidžiami asmenys, atvykę į mano spaudos konferencijas Seime ir iš kitų miestų, nes nėra gavę pranešimų apie tai. Seimo kanceliarija K. Juraičio neįleidimo į Seimą paaiškino taip pat (priedas 3).

Manau, kad tai yra šiurkštus Konstitucinių asmens teisių ir įstatymų pažeidimas – neįleisti jų, Lietuvos piliečių, į Tautos atstovybę – Seimą, net nepranešant jiems apie šį jų teisių suvaržymą ir nepaaiškinant priežasčių.  Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komiteto 2018-07-26 d. paskelbtose Baigiamosiose pastabose dėl Lietuvos ketvirtosios periodinės ataskaitos ( https://tbinternet.ohchr.org/…/…/CCPR_C_LTU_CO_4_31863_E.pdf ) konstatuoti Lietuvos pažeidimai dėl asmenų ir organizacijų paskelbimo kasmetiniuose “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose” dėl jų nuomonės reiškimo. JT EŽK nurodė, kad Lietuva neskelbia informacijos apie tokio veiksmo kriterijus ir procedūras, teisinį pagrindą. Lietuvai nurodyta nutraukti šiuos žmogaus teisių pažeidimus, nes asmenys turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę ir rinktis išraiškos priemones. Todėl akivaizdu, kad kitoje Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komiteto Baigiamosiose pastabose dėl Lietuvos penktos periodinės ataskaitos šis neteisėtas žmogaus teisių apribojimas bus įrašytas. Lietuva, VAD asmenyje, be teisinio pagrindo, jo nenurodant ne tik man, bet ir patiems asmenims, kurių teisės tokiu būdu apribotos, kodėl ir kokio teisės akto bei kokios informacijos pagrindu priimtas šis antikonstitucinis laisvės suvaržymas, kurio nebuvo mano gyvenimo laikotarpiu net Tarybų Sąjungoje, ne tik šiurkščiai apribojo šių asmenų ir mano, šios valstybės atkūrimo Akto signataro, teises ir teisėtus lūkesčius, bet ir daro Lietuvą iš demokratinės valstybės atvirai policine valstybe.

Paaiškinu, kad 2017 m. buvo iškelta baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei dėl 2017-09-21 d. Seimo plenarinio posėdžio metu ir per Seimo TV jos paskleisto šmeižto, kad žurnalistas Kazimieras Juraitis dirba Rusijos FSB. Šioje baudžiamojoje byloje Nr.02-2-00715-17 K. Juraitis pripažintas nukentėjusiuoju. Todėl yra pagrindas manyti, kad pati R. Juknevičienė ar Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kurio pirmininko pavaduotoja yra ši Seimo narė, galėjo dėl jos asmeninio suinteresuotumo kreiptis į VAD dėl K. Juraičio, St. Ladinskij ir pvz. Žilvino Razmino, kuris 2018-01-03 d. signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime paskelbė prisipažinimą, kad Vytauto Landsbergio užsakymus teroristiniams aktams ar bandyti 1993 m. įvykdyti ginkluotą valstybės perversmą bei dalį atlygio už tai jis gavo iš V. Landsbergio padėjėjo Andriaus Tučkaus.

Tokią prielaidą patvirtina ir tai, kad mano prašomų asmenų neįleidimas į mano spados konferencijas Seime prasidėjo po 2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijos, kurioje buvo pristatytas LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ ( https://www.youtube.com/watch?v=3VObCJ4865E ). Salėje buvusi R. Juknevičienė pradėjo garsiai reikalauti, kad K. Juraitis būtų išvesdintas iš Seimo. Salėje buvę Z. Vaišvila ir S. Ladinskij R. Juknevičienės ir ją palaikiusio V. Bako paprašė netrukdyti spaudos konferencijos. Todėl yra faktinės prielaidos teigti, kad tai yra asmeninis R. Juknevičienės kerštas K. Juraičiui dėl to, kad  jo prašymu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.02-2-00715-17, ir St. Ladinskij bei man, kurie korektiškai šios Seimo narės prašėme netrukdyti K. Juraičiui pateikti klausimus.

VAD paaiškino (priedas 2), kad rekomendavo Seimui neįleisti man neįvardinamų asmenų į Seimą metams laiko (nuo 2018-04-24 d. iki 2019-04-24 d.) Viliuosi, kad tai padaryta ne dėl artėjančių Respublikos Prezidento rinkimų 2019 m. gegužės 12 d. Tačiau ši VAD  taip vadinama prevencinė priemonė „dėl destruktyvaus elgesio rizikos tikimybės“ yra akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas.  

Seimo valdybos prašau pateikti man informaciją, ar Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis buvo kreipęsis į Seimą dėl Seimo narės R. Juknevičienės neliečiamybės panaikinimo dėl ikiteisminio tyrimo bylos Nr.02-2-00715-17?

Atsižvelgiant į išdėstytą, prašau:

  1. Seimo valdybą ir nurodytus Seimo komitetus – išsiaiškinti šią situaciją ir į kviečiamus posėdžius dėl šio mano prašymo pakviesti mane ir asmenis, kuriems VAD apribojo teisę patekti į Seimą, pateikti informaciją, ar Seimas gavo Generalinio prokuroro prašymą dėl Seimo narės R. Juknevičienės neliečiamybės panaikinimo; užtikrinti, kad be mano žinios nebūtų koreguojami mano pranešimai apie spaudos konferencijas Seime ir kad į jas būtų įleidžiami pranešėjai ir dalyviai.
  2. Ministro Pirmininko S. Skvernelio ir vidaus reikalų ministro E. Misiūno prašau išsiaiškinti ir be eilės dėl šio prašymo priimti mane kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą.

Priedai: 1. 2018-06-15 Seimo kanceliarijos raštas Nr.S-2018-5951 2. VAD prie LR VRM atsakymas be datos ir be numerio 3. Seimo kanceliarijos el. laiškas dėl K. Juraičio neįleidimo į Seimą            

Zigmas Vaišvila