IN MEMORIAM EGLĖ JUODVALKĖ

  AtA            egle juodvalke   1950 01 28 – 2020 03 28

Eglė Juodvalkė iškeliavo į amžinybę su žodžiais: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum („Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią“, Lk 23,46). Prieš daugiau nei penkis šimtmečius juos prieš mirtį ištarė Kristupas Kolumbas. Daugiau

Janina Survilaitė: “Šimtmečio jubiliejai išeivijoje”

Sutinkant Lietuvos atgimimo 30-metį trys aktyviausi Šveicarijos lietuvių išeivijos Bendruomenės įkūrėjai šiais metais švenčia savo 100-uosius gimimo jubiliejus: dr. Vaclovas Dargužas, Narcizas Prielaida ir Stanislovas Vaitkevičius. Visų trijų gyvenimas ir veikla prasidėjo Šveicarijos antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovykloje 1945 metų vasaryje ir tęsėsi iki pirmojo 21amž. dešimtmečio t.y. iki jų mirties.

Išeivių karta sudėtingomis aplinkybėmis pokario Šveicarijoje 1952-02-17d. įkūrė lietuvišką teisinę bendruomenę vadovaudamiesi  Lietuvių chartijos konstitucijos (1949) ir Šveicarijos civilinį kodeksą (ZGB) atitinkančiais įstatymais, apibrėžiančiais Šveicarijos konfederacijoje užsieniečiams privalomas pareigas ir teises.  Daugiau

Janina Survilaitė: “Lietuvos atgimimo vaizdai Alpėse.”

Survilaite  Su Lietuvos atgimimu susijusius darbus mirusioji  Šveicarijos išeivių karta laikė pačiais svarbiausiais. Tai rodo jų pasakojimai, dienoraščiai, archyvai. 1990 metų pabaigoje įsijungusi į senosios patriotiškos mūsų išeivijos, 1952-02-17 d. teisiškai įkurtos ŠLB gretas, o 1999-2006 vadovaudama Bendruomenės valdybai, sutikdama Lietuvos nepriklausomybės atgimimo 30-metį, jaučiu  pati tapusi išeivijos istorinės veiklos dalimi, todėl noriu pasidalinti kai kuriais atgimimo metų prisiminimais iš Šveicarijos.                       Daugiau

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.

XXIII Pietų Am Liet Jaunimo Suv 2020  Argentinos lietuvių bendruomenės vardu norime informuoti, kad nuo š.m. sausio 22 d. iki 26 d. Argentinoje vyks „XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.“ (P.A.L.J.S. 2020 m.).

PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas). 

Daugiau

Janina Survilaitė. MŪSŲ IŠEIVIJOS AKADEMIKAI

 „Istorinė atmintis negali būti politikos įrankiu, čia ypatingą dėmesį vaidina mokslininkų, specialistų tyrimai ir išvados“. – rašo Lietuvos atstovė ES komitete Radvilė Morkūnaitė.

Paskutiniu metu judantys įvykiai istoriškai nepalankia Lietuvos istorijai kryptimi, visus verčia jautriau elgtis su tikraisiais istoriniais faktais, kurie pasiliko mums užfiksuoti žymių lietuvių mokslininkų darbuose, parašytuose ne Lietuvoje, o užsienyje. 

Likimas nulėmė, jog man teko  artimai susipažinti su Šveicarijos lietuvių akademikų kūryba, todėl negalėjau nepastebėti jų didžiadvasiško atsidavimo lietuviškam pilietiškumui, palankumo visuotinam žmonijos gėriui. Jų tekstai spinduliuoja gyvybiškumu, patvirtindami jų kilnius norus, įsipareigojimus amžinai ištikimybei paliktam gimtam kraštui. Daugiau