Joe Juozas Kulys – Metų žmogus


Sveikiname  Joe Juozą Kulį su ,,Bičiulystės” 2012 Metų žmogaus titulu!

Joe Juozas Kulys – JAV gimęs pirmosios lietuvių bangos palikuonis. Jo tėvas Nikodemas J. Kulys atvyko iš Lietuvos, Jiezno parapijos, o mama, Petronėlė Waisnoras (Vaišnoraitė) gimė Čikagoje. Priklausė Cicero miestelio Šv. Antano parapijai. Tėvas Nikodemas buvo vargonininkas, todėl nenuostabu, kad bažnyčios kanonai, apeigos, tradicijos Joe žinomos iki smulkmenų. Joe seneliai ir tėvai palaidoti Čikagos  Šv. Kazimiero lietuviškose kapinėse.

Daugiau

Ar Seime tėra tik vienuolika Lietuvos patriotų?!

Ketvirtadienį, kovo 15 d., Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintaro Songailos iniciatyva Vilniaus miesto savivaldybei perduotas 11 Seimo narių pasirašytas pareiškimas dėl kovo 17 d. išduoto leidimo Lietuvos lenkų mokyklų streikų komitetams mitingui ir eitynėms. „Atsitiktinai ar ne, ši data sutampa su Lenkijos Respublikos ultimatumu Lietuvai prieš 74 metus (1938 m. kovo 17 d. – red.).  Sprendžiant iš pranešimų spaudoje ir kitų

Daugiau

Užuojauta

AtA  Amžinybėn iškeliavus Sauliui Kelpšai  (1958- 2012)
nuoširdžiai  užjaučiame Čikagos  Marquette Park’o Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorių kun. Jaunių  Kelpšą.

***
Saulius Kelpšas  nuo jaunumės buvo įsijungęs į  taikią rezistenciją  prieš sovietų okupaciją, platino  pogrindinę spaudą, kaip ,,Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką” , ,,Aušrą” ir kt.  Lietuvai atkūrus nepriklausomybę  įsijungė į Lietuvos Caritas – pagalbos vargstantiems krikščionims organizaciją, buvo jos ilgametis  koordinatorius.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas  ,,Už dvigubą pilietybę”

www.biciulyste.com redakcija

Daugiau

Etika kaip žurnalistikos kokybės ir išlikimo galimybė

2011 m. gruodžio 2-3 d. Vilniuje Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos sporto žurnalistų federacija, Verslo žurnalistų klubas, Spaudos fotografų klubas, Lietuvos radijas ir televizija konferencijoje „Etika kaip žurnalistikos kokybės ir išlikimo galimybė“ diskutavo apie tai, ar pajėgsime patys įveikti neprofesionalumą, ar lauksime, kad šiame bare tvarką įves kažkas iš šalies.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, jog būtina parengti naują profesinės etikos kodeksą, remiantis šiuo metu galiojančiu Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu.

PRAŠOME PERSIŲSTI ŠĮ LAIŠKĄ VISIEMS SKYRIŲ, KLUBŲ NARIAMS

Darbo grupė parengė projektą ir kviečia visas žiniasklaidos ir žurnalistines organizacijas įsijungti į Visuomenės informavimo priemonių etikos kodekso svarstymą.

Visas mintis ir idėjas apie profesinės etikos normas pamėginome subendrinti ir suderinti, kad jau būtų kažkas apčiuopiamo konkrečioms diskusijoms. Dokumento projektas yra paskelbtas diskusijų platformoje http://etika.eforum.lt/index.php

Prašome skaityti ir komentuoti. Ypač rašykite, jei ko neradote, kažkas svarbaus praleista.

PRAŠOME PERSIŲSTI ŠĮ LAIŠKĄ VISIEMS SKYRIŲ, KLUBŲ NARIAMS

Visuomenės informavimo priemonių etikos kodekso rengimo darbo grupė

Viktoras Trofimišinas    LŽS
Marytė Kontrimaitė    LŽD
Jūratė Ablačinskaitė    LŽS
Ramunė Vlasenkienė    LŽS
Viktoras Denisenko    LŽS
Daiva Červokienė    LŽS
Kristina Juraitė    VDU
Vitalija Morkūnienė    LŽS
Danutė Kurmilavičiūtė    LŽS
Gintaras Nenartavičius    LSŽF
Jolanta Mažylė    LŽC
Ramutė Šimukauskaitė    NRMLLA
Aurelija Vernickaitė    VŽK
Andrius Romanovskis    LRTA
Giedrė Balevičiūtė    LRTA

PRAŠOME PERSIŲSTI ŠĮ LAIŠKĄ VISIEMS SKYRIŲ, KLUBŲ NARIAMS

Daugiau

SAUSIO 13-OJI

Just. Marcinkevičius

Diena atrištom akim.
Tauta – iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atgimt –
Tebūna jos žodžiai kilnūs.

Pašauk ją. Pašauk atsitiest
Ir laisvę išskleist kaip esmę.
Štai mes, ir mūsų tik tiek –
Kiek buvo ir kiek esame.

Kiek būsim šioje dienoje
Sudygę augimui ir brandai.
Ant žemės gyvi ir po ja,
Paženklinti lietuvybės randais.

Prie savo kalbos prikalti,
Prie istorijos prirakinti.
Žmonės, jūs nekalti,
Jūs tik labai iškankinti.

Bet jau esam atrištom akim
Ir kaip vėliava jau pakilę.
Lietuva, leisk mums atgimt,
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

***

Kokia svarbi ir tragiška buvo toji naktis. Tie, kurie buvome prie TV bokšto, kurie apjuosėme jį susikibę rankomis, susirėmę petys į petį, kuriuos karšta arbata vaišino žmonės iš aplinkinių namų – niekados nepamiršime kraupiosios nakties.

Ne visus sužeidė fiziškai, ne visų artimieji žuvo. Sausio 13-osios naktis –tautos stiprybės išbandymo, jos patriotizmo naktis. Ir mes atstovėjome, įgijome tvirtybės.

Ar galėjo kas patikėti, kad nepriklausomoje Lietuvoje įsigalės žmogaus nuskurdinimo, viešo apvogimo teisė? Ar dėl tokios nepriklausomos Lietuvos už jos laisvę žuvusieji sumokėjo pačia brangiausia kaina – gyvybe?

Ar niekam negraužia sąžinė, kad per dvidešimtmetį Lietuva nuskurdo, o penki procentai šalies gyventojų tapo milijonieriais?

Kodėl pusė milijono darbingų žmonių apleido savo gimtinę, kad galėtų išgyventi, pragyventi, kad nereikėtų stovėti su ištiesta ranka ir nusižeminusiems prašyti bet kokio darbo?
Kodėl buvo leista prichvatizacija, kodėl žemes galėjo perkelti išrinktieji, pamiršę, kad reikia pirkti ar parduoti, kodėl valstybės turtas buvo taip lengvai iššvaistytas? Ar tik komunistai-socdemai kalti? Nejau penkias dešimtis metų trukęs tautos genofondo naikinimas įteisino vagystę kaip gyvenimo būdą?

Kas atsakys, kodėl saujelė LR Konstitucinio teismo teisėjų ir Prezidentė nusprendė už mūsų tautos išrinktą Seimą, kad išvykusieji neturėtų teisės išlaikyti prigimtinės Lietuvos respublikos pilietybės, nes spiriami būtinybės, jie turėjo priimti kitos šalies pilietybę?

Kas šiandien sprendžia tautos gyvybės ir išlikimo klausimą? Ar jis kam nors dar rūpi?

Kas dėl visko kaltas? Ar atsakys kas nors į šiuos klausimus?

Lietuvių tauta iš seno nepasidavė nei rusinimui, nei susinimui. Tie, kurie žinome savo tautos istoriją, jos nepainiojame su okupantų primestaja. Žinome, kas Sausio 13-osios naktį šaudė ir kodėl – buvo tikimasi, kad lietuvių tauta pasiduos. Apsiriko. Mūsų tauta parodė, kad jos dvasingumas stipresnis už fizinį būvį – atstovėjome kruviną sekmadienio naktį ir apgynėme Tėvynę, nes dar anksčiau už mus aukojosi Lietuvos partizanai-miško broliai…

Kad šiandien ne viskas gerai Tėvynėje esame kalti ir mes patys išsirinkę tokią valdžią. Gal, pasimokę iš savų klaidų, į kitus rinkimus ateisime atidesni, tvirtai nusistatę nerinkti populistų, siekiančių seimūno mandato tik savanaudiškais tikslais.

Amžina pagarba tiems, kurie atidavė gyvybę už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, kurie rizikuodami viskuo atstovėjo, buvo kartu.

Tikiu, jei prireiktų, mes ir vėl stotume ginti savo Tėvynės, kur bebūtume – šiapus ar kitapus Atlanto. Žuvusieji už Laisvę mus įpareigoja nepasiduoti.

Nuotr.: Sausio 13-oji. Koliažas. Autorė Audronė Beckman, TX

Daugiau

GERUMAS…

Žinia, žmogus su saule negyvena – visi esame šios Žemės svečiai, tik iškeliaujantys skirtingu laiku. Kiek esame geri, kiek gailestingi, kiek pasiaukojantys – viskas priklauso nuo mūsų, kiek sugebame išspinduliuoti visa tai iš mūsų širdies gerumo. Gailestingumas, gerumas atveria kelia ne tik dvasinei paramai, bet ir materialiai, neretai taip svarbiai svarbiu laiku. Draugiška ranka, atvėrusi piniginę aukai, nelaukiant įvertinimo, skambių žodžių, ypač tada, kai to reikia tam, kuriam atvėrėm, vertas didžiausios pagarbos sektinas pavyzdys…

Daugiau

Valstybės švenčių minėjimas Lemonte

Ar dažnai susimąstome kokios iš tiesų nuostabios šventės, įžymios datos yra Vasario 16 –oji, Kovo 11-oji? Ką jos suteikė lietuvių tautai, Lietuvos valstybei?

Išeivijoje nuo seno rengiami minėjimai, koncertai turi nusistovėjusias taisykles – būtinai perskaitomi Nepriklausomybės paskelbimo ir jos atkūrimo Aktai, kas nors pakviečiamas pakalbėti, po to koncertas ir – traukiam broliukai namo.

Daugiau