Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodžio Gimimas – 2021 metų šv. Kalėdos

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodžio Gimimas – 2021 metų šv. Kalėdos

„O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą“ (Iz 52, 7.10), – pranašas Izaijas džiūgauja, aprašydamas Izraelio tautos grįžimą iš Babilono tremties. Į tėvynę grįžtančių tremtinių džiaugsmas yra tarsi aidas Kalėdų džiaugsmo: gimsta Dievo Sūnus, kuris mus ves į amžinąją tėvynę.

Daugiau

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. „Tai ką gi mums daryti?!“ – III Advento sekmadienis

Nespėjo kauniečiai pasidžiaugti gražia Kalėdų egle, kai kažkoks vyras ją padegė. Padegta eglė simbolizuoja dabarties žmonių susipriešinimą, kuris yra labai didelis mūsų dienų iššūkis. Koks turėtų būti tikinčių žmonių atsakymas?

Jonas Krikštytojas skelbė žinią apie ateisiantį Mesiją ir ragino žmones atgailos ženklan pasikrikštyti. Klausytojai daug ko nesuprato; kai kurie iš jų mąstė, kad Jono skelbiamas mesijas bus tautos vadas, kuris išvaduos iš nekenčiamų engėjų ir atkurs Izraelio karalystę. Daug ko nesuprasdami žmonės klausė: „Tai ką gi mums daryti?!“ (Lk 3, 10) Jonas nekvietė ginkluotis, bet ragino nieko neskriausti, padėti vargšams ir teisingai elgtis.

Jau įpusėjo Adventas, todėl laikas pasitikrinti, kaip ruošiamės sutikti pas mus ateinantį Viešpatį. Į klausimą „Ką gi mums daryti?“ yra vienareikšmis atsakymas: reikia mylėti ir ta meilė turi reikštis ne žodžiais, bet darbais. Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Taisykite Viešpačiui kelią! II Advento sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Taisykite Viešpačiui kelią! II Advento sekmadienis

Evangelistas Lukas, papasakojęs apie Jėzaus gimimą ir jaunystę, toliau pasakoja apie Jono Krikštytojo veiklą. Jonas vaikšto Pajordanėje, kviečia žmones daryti atgailą ir rengia juos Mesijo atėjimui. Evangelistas Jono Krikštytojo misiją apibūdina pranašo Izaijo žodžiais, skirtais iš Babilono nelaisvės į tėvynę grįžtantiems izraelitams: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnis tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“ (Lk 3, 4–6)

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienisLiturginius metus pradedame pirmuoju Advento sekmadieniu. Keturias savaites ruošimės paminėti patį brangiausią istorinį įvykį – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą Betliejuje.

Pirmojo Advento sekmadienio Mišių Evangelija piešia apokaliptinę pasaulio pabaigos sceną: „Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 26–27).

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Laikų pabaiga – XXXIII eilinis sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Laikų pabaiga – XXXIII eilinis sekmadienis Baigiantis liturginiams metams Mišiose skaitomas Dievo žodis pasakoja apie laikų pabaigą. Pranašo Danielio knygoje rašoma: „Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus – kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei. Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius“ (Dan 12, 2–3).

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Patikėti Dievo žodžiu – XXXII eilinis sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Patikėti Dievo žodžiu – XXXII eilinis sekmadienisPirmasis Jėzaus palaiminimas skelbia: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3). Apie ką čia kalbama?

Vargdienio dvasią turi tas, kuris Dievą brangina labiau už viską, kuris nesiremia nei turtu, nei savo sugebėjimais, nei žmonių galia, bet visiškai pasitiki Dievu ir leidžiasi jo vedamas visose gyvenimo situacijose: ir kai saulė šviečia, ir kai dangumi plaukia niūrūs debesys. Geros draugystės su Dievu svarbiausi ženklai yra didžiadvasiškumas, paprastumas ir visiškas juo pasitikėjimas.

Daugiau

Marius Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Marius Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Straipsnis perskelbiamas iš Katalikų Tradicijos Contribee platformos, kurioje kasdien skelbiamas katalikiškas turinys ir renkama paramą tinklapio http://www.katalikutradicija.lt paleidimui.

Spalio 7 d. minime 450-ąsias žymiosios jungtinio katalikų laivyno pergalės prieš turkų laivyną prie Lepanto metines. Lepanto mūšis krikščioniškai Europai tapo civilizacijos gynimo simboliu, įkvėpusiu daugybę krikščionių kartų.

Daugiau