Geroji Naujiena: Atsiverskite, – sako Viešpats, – nes dangaus karalystė čia pat! (Mt 4, 17)

Geroji Naujiena: Atsiverskite, – sako Viešpats, – nes dangaus karalystė čia pat! (Mt 4, 17) Mane pas jus atsiuntė Esantysis

Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo, avis ir ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam Viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. Jis tarė sau: „Eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio: kodėl gi erškėtis nesudega? Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno: „Moze, Moze!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia“. Viešpats pasakė: „Arčiau neprieik! Nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė!“ Ir tęsė: „Aš esu tavo tėvo Dievas – Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į Dievą.

Daugiau

Kovo 17-ąją ir vėl klausta „Ar dar gyva Deimantė?“ Kovo 17-ąją Simono Daukanto aikštėje Vilniuje vėl klausta: ar dar gyva Deimantė Kedytė? Vaikas, itin brutaliu būdu spec. paskirties daliniams talkinant išplėštas iš gimtųjų namų ir paverstas valstybės paslaptimi. Lietuvos valstybės vardu atliktas brutalus nusikaltimas prieš vaiką, apie kurio likimą štai jau 82 mėnesiai ne tik visuomenė, bet ir seneliai negauna patikimų duomenų.

Geroji Naujiena: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ (Mt 17, 5)Dievas sudaro sandorą su ištikimuoju Abraomu

Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei tik įstengsi jas suskaityti“. Ir jam pasakė: „Tokie skaitingi bus tavo palikuonys“. Abramas tikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisuman. Jis tarė jam: „Aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Uro, kad tau atiduočiau turėti šį kraštą“. Abramas paklausė: „Viešpatie, mano Dieve, iš ko man suprasti, kad jį nuosavybėn aš gaunu?“ Jam Viešpats atsakė: „Paskirk man trimetę karvę, trimetę ožką, trimetį aviną, taipogi purplelį ir balandžiuką“.

Daugiau

Geroji Naujiena: Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų (Mt 4, 4b)

Geroji Naujiena: Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų (Mt 4, 4b) Išrinktosios tautos tikėjimo išpažinimas

Mozė paskelbė visam Izraeliui:

„Klausyk, Izraeli! Kai gyvensi šalyje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda kaip paveldėjimą, tu pridėsi pintinę pirmųjų visų lauko vaisių. Priėmęs iš tavo rankų pintinę, kunigas ją pastatys prie Viešpaties, tavo Dievo, altoriaus. O tu sukalbėsi Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, išpažinimą:

Daugiau

Geroji Naujiena: Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių

Geroji Naujiena: Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių Negirk nė vieno, kol neišgirdai jo kalbant

Sijojant rėčiu, atsiskiria pelai;
žmogui kalbant, atsiskleidžia jo ydos.
Krosnis išmėgina puodžiaus molinius indus;
žmogus ištiriamas pokalbiu.
Medžio vaisiai atskleidžia, kaip juo buvo rūpintasi,
žmogaus kalba parodo jo širdies polinkius.
Negirk nė vieno, kol neišgirdai jo kalbant,
nes tik tuomet žmonės yra išmėginami. (Sir 27, 4–7)

Daugiau

Geroji Naujiena: Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus

Geroji Naujiena: Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojusViešpats atlygina kiekvienam, kuris yra teisus ir ištikimas

Saulius tad tuojau pat nužygiavo į Zifo dykumą drauge su trimis tūkstančiais rinktinių Izraelio vyrų ieškoti Dovydo Zifo tyruose. Dovydas ir Abišajis tad atėjo prie kareivių nakčia, žiūri, Saulius kietai miega užkardos viduje, jo ietis įsmeigta į žemę prie jo galvos, o Abneris ir kareiviai aplink jį miega. „Šiandien VIEŠPATS padavė tau į rankas tavo priešą! – tarė Abišajis Dovydui. – Leisk tad man vienu ieties smūgiu prismeigti jį prie žemės. Dusyk jam smogti man nereikės“. Bet Dovydas Abišajui atsakė: „Neužmušk jo, nes kas gali pakelti ranką prieš VIEŠPATIES pateptąjį ir būti be kaltės?“ Taigi Dovydas pasiėmė ietį bei vandens ąsotį, buvusius Sauliui prie galvos, ir jiedu pasitraukė. Nė vienas to nematė ir nepajuto, nė vienas nepabudo, nes visi miegojo. Kietas miegas iš VIEŠPATIES buvo juos apėmęs.

Daugiau

Geroji Naujiena: Palaiminti…

Geroji Naujiena: Palaiminti… Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja

Viešpats taip sako: „Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai – kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas gero, skursta sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias. Jisai – kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus – žaliuoja jo lapai; sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenustoja“. (Jer 17, 5–8)

* * *

Daugiau

Geroji Naujiena: „Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo“

Geroji Naujiena: „Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo“Ezdras skaitė iš Įstatymo knygos, ir žmonės suprato

Septintojo mėnesio pirmąją dieną kunigas Ezdras atsinešė Įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susiėjo vyrai ir moterys bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio, aikštėje prie Vandens vartų, Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo Įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės, tam tyčia įrengtos pakylos. Ir atskleidė Ezdras knygą visų akyse; mat jis stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus, visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino Viešpatį, didįjį Dievą. Visi, iškėlę rankas, atsiliepė: „Amen, amen!“ Paskui nusilenkė, puolė prieš Viešpatį žemėn ir veidu lietėsi žemės.

Daugiau