Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant Dovydas buvo pateptas Izraelio karaliumi

Viešpats kalbėjo Samueliui: „Prisipilk ragą aliejaus ir susiruošk į kelionę! Tave aš siunčiu į Betliejų pas Izajį, nes vieną iš jojo sūnų numačiau karaliumi“. Ten nuėjęs ir išvydęs Elijabą, jis pagalvojo: „Tikriausiai šitas ir bus pateptinis Viešpaties akyse!“ Bet Viešpats Samueliui tarė: „Nežiūrėk jo išvaizdos ir aukšto ūgio! Jo aš nesu išsirinkęs. Dievo akis žiūri kitaip, nei žmogus. Žmogus mato išorę, o Viešpats žvelgia į širdį“.

Daugiau

Geroji Naujiena: Tik Jis numalšins mūs tikėjimo troškulį

Geroji Naujiena: Tik Jis numalšins mūs tikėjimo troškulį

Duok mums vandens atsigerti

Tauta ištroško vandens ir niurnėjo ant Mozės. Jie priekaištavo: „Kurių gi galų čia mus atvedei iš Egipto? Ar tam, kad troškuliu numarintumei mus, mūsų vaikus ir gyvulius?“ Ir Mozė šaukėsi Viešpaties: „Ką man daryti su šita tauta? Nedaug betrūksta, kad jie akmenimis mane užmuštų“. Ir Viešpats atsiliepė Mozei: „Pereik per tautą ir pasiimk su savim keletą Izraelio seniūnų; taipogi paimk rankon lazdą, kuria tu sudavei Nilui, ir leiskis kelionėn!  Daugiau

Geroji Naujiena: „Kelkitės, nebijokite!“

Geroji Naujiena: „Kelkitės, nebijokite!“

Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas

Viešpats bylojo Abramui: „Išeik iš savojo krašto, iš savo gimtinės, iš tėvo namų, ir kelkis į šalį, kurią tau parodysiu! Iš tavęs padarysiu aš didelę tautą. Aš laiminsiu tave ir išaukštinsiu tavąjį vardą. Tu būsi palaima. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins, o kas tave keiks, tą aš prakeiksiu. Per tave bus palaimintos visos žemės giminės“. Ir Abramas iškeliavo, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. (Pr 12, 1–4a)  ***

Daugiau

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis Jis niekam neliepia daryti ką bloga

Laikytis įsakymų reikia tik noro,
ir vykdyti Viešpaties valią pajėgsi.
Ugnis ir vanduo pasirinkti tau duota:
ištiesk savo ranką į tai, ko geidauji.
Gyventi ar mirti sau pats žmogus lemia,
nes ko tik jis geidžia, laisvai ir pasiekia.
Labai išmintingas yra mūsų Viešpats:
jis didis, galingas ir regintis viską.
Maloniai jis žvelgia į tuos, kur jo bijo,
ir žino kiekvieno žmogaus visus darbus.
Jis niekam neliepia daryti ką bloga
ir niekaip neverčia ką nors nusidėti. (Sir 15, 15–20)

Daugiau

Regina Vaičekonienė. Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

2020 me­tais Lie­tu­vos kar­di­no­lui JE Vin­cen­tui Slad­ke­vi­čiui su­kan­ka 100 me­tų. Jo ju­bi­lie­jus ar­tė­ja la­bai ty­liai. Pap­ras­tas, kuk­lus ir nu­si­že­mi­nęs… Ar dėl to ir toks ne­pas­te­bi­mas? Jei­gu ne bir­žie­tis bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas… Eval­do už­ju­din­ti po­li­ti­niai vei­kė­jai at­si­bu­do ir jau siū­lo 2021-uo­sius me­tus skelb­ti kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus me­tais. Daugiau

Geroji Naujiena: Palaiminti…

Geroji Naujiena: Palaiminti…

Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir skurstančią tautą

Ieškokite Viešpaties, šalies nuolankieji, kurie vykdote Viešpaties teisę! Siekite teisingumo, siekite romumo! Galbūt jūs būsite saugūs Dievo rūstybės dieną. Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir skurstančią tautą, kurios prieglauda – Viešpaties vardas. Izraelio likučiai nebedarys neteisybės, nebekalbės melagystės, jų burnoje nebebus apgaulingo liežuvio. Ramiai jie gyvens, stovyklaus, ir niekas jųjų negąsdins. (Sof 2, 3; 3, 12–13)

Daugiau

Geroji Naujiena: Viešpats – mūsų šviesa, Gelbėtojas mūsų

Pagonių krašto žmonės išvys skaisčią šviesą Geroji Naujiena: Viešpats – mūsų šviesa, Gelbėtojas mūsų

Anksčiau Zebulono šalį ir Naftalio kraštą Viešpats paženklino gėda; paskiau jis išaukštins tą pamario juostą anapus Jordano, pagonių gyvenamą sritį. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja grobį dalijant. Juk tu išardysi juos slėgusį jungą, sulaužysi pavergėjo vėzdą, gainiotojo lazdą – kaip Midiano dieną (Iz 8, 23–9,1–3).

Daugiau

Geroji Naujiena: „Mano Dievas – manoji stiprybė“

Geroji Naujiena: „Mano Dievas – manoji stiprybė“

Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų

Viešpats man sakė: „Tu, Izraeli, esi mano tarnas: aš tavo dėka pašlovintas būsiu“. Dabar kalba Viešpats, mane sau tarnu nuo pat motinos įsčių padaręs, kad jam Jokūbą parvesčiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Aš pagerbtas Viešpaties akyse, mano Dievas – manoji stiprybė. Jis tarė: „Per maža tau būti mano tarnu tik Jokūbo gentims atgaivinti, išgelbėtiems Izraelio žmonėms sugrąžinti. Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų“.

Daugiau