Geroji Naujiena: Mums gimė Viešpats – Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo

Geroji Naujiena: Mums gimė Viešpats – Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo

Jie tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu

Viešpats kalbėjo į Mozę: „Pasakyk Aaronui ir jojo sūnums: štai kaip jūs laiminsite izraelitus, štai kaip sakysite jiems: ‘Tepalaimina ir tesaugo tave Viešpats! Te­šviečia tau Viešpats savo veidu, tebūna jis tau maloningas! Tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau gerovę’. Jie taip tesišaukia mano vardo izraelitams, ir aš juos palaiminsiu“ (Sk 6, 22–27).

* * *
Daugiau

Geroji Naujiena: palaimintas šeimos gyvenimas Viešpatyje

Geroji Naujiena: palaimintas šeimos gyvenimas Viešpatyje (papildyta)

Tas, kuris kils iš tavojo kūno, bus tavo paveldėtojas

Per vieną regėjimą pasigirdo Abramui Viešpaties žodis:
„Tu nesibaimink, Abramai! Aš – tavo skydas; tavasis atlygis bus labai didis“.
Abramas atsiliepė: „Viešpatie, ak, mano Viešpatie, ką gi galėtum man duoti, jeigu aš mirsiu bevaikis…“
Abramas pridūrė: „Juk man tu nedavei palikuonio; dabar mano įpėdiniu taps Eliezeras Damaskietis, mano vergas“.
Daugiau

Geroji Advento Naujiena: Budėkime – Jis sugrįš!

Geroji Advento Naujiena: Budėkime – Jis sugrįš!O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum!

Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vaduotojas“ – toks tavo vardas nuo seno. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti? Sugrįžk dėlei savo tarnų, dėl genčių, kurios – tavoji nuosavybė!
O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum,– kalnai prieš tave sudrebėtų!
Nuo amžių nėra kas patyręs,– ausis negirdėjo, akis neregėjo,– kad būtų, be tavęs, koks dievas, kuris tiek padėtų juo pasikliaujantiems. Tu rodai palankumą tiems, kurie vykdo teisybę ir tavo kelių neužmiršta.

Daugiau

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas

Štai ką sako Viešpats Dievas: „Surinksiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasklido tamsią, apsiniaukusią dieną. Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti – Viešpaties Dievo žodis.

Daugiau