PLC žinios. LWC Events in the Community, October 1, 2021

PLC zinios

Jaunimo centro šeimos golfo diena
Chicago Lithuanian Center Family Golf Day

Jaunimo centro šeimos golfo diena
Sekmadienis, 10/17/2021     
9:00 v.r. ir 11:00 v.r. 
Stony Creek Golf Course
(5850 W 103rd St, Oak Lawn, IL)

Registracija: https://chicago-lithuanian-center-family-golf-day

Chicago Lithuanian Center Family Golf Day
Sunday, 10/17/2021               
9:00 a.m. ir 11:00 a.m. 
Stony Creek Golf Course
(5850 W 103rd St, Oak Lawn, IL)

Registration: https://chicago-lithuanian-center-family-golf-day

Jaunimo Centras
Chicago Lithuanian Center

********************

Madų Šou
Fashion Show

PLC Madų šou 2021 “Švenčiu gyvenimą”   IŠPARDUOTA!
Šeštadienis, 10/23/2021     
6:00 v.v. atidaromos durys
PLC, R. Riškus salė

Kasmetinis mados renginys Pasaulio lietuvių centre. Madų šou, mados mugė, loterija su daugybe puikių prizų, kokteilių baras ir užkandžiai.

Dėl sponsoriavimo, reklamos bei mados mugės dalyvavimo galimybių (630) 257-8787
Elektroninės reklamos renginio metu užsakymo forma

LWC Fashion Show 2021 “Celebrating Life”    SOLD OUT!
Saturday, 10/23/2021               
6:00 p.m. doors open
LWC, R. Riskus Hall

Annual Fashion Gala at the Lithuanian World Center. Fashion Show, Fashion Bazaar, Raffle with great prizes, Cocktail Bar and H’ors doeuvres. 

For sponsorship, advertising and fashion bazaar questions (630) 257-8787 
Digital advertisement order form

Pasaulio lietuvių centro renginio komitetas
Event Committee of the Lithuanian World Center

******************

Archyvų seminaras
Archive Seminar

2021 Archyvų metai. Archyvų seminaras
Šeštadienis, 10/23/2021     
10:00 v.r. – 5:00 v.v.
PLC, Lietuvių dailės muziejus

LTC Pastato Atidarymas
Sekmadienis, 10/24/2021
LTC pastatas (15533 129th Street, Lemont, IL 60439)

Registracija telefonais (773) 899-1065 arba (773) 434-4545

2021. The Year of Archives. Archive Seminar
Saturday, 10/23/2021     
10:00 a.m. – 5:00 p.m.
PLC, Lithuanian Art Museum

LTC Grand Opening
Sunday, 10/24/2021
LTC building (15533 129th Street, Lemont, IL 60439)

Registration (773) 899-1065 or (773) 434-4545

Lituanistikos tyrimo centras
Lithuanian Research Center
 

Labdaros koncertas. Martynas Matutis ir Agnė Giedraitytė
Sekmadienis, 11/07/21       
12:30 v.p.p.
PLC, Galerija “Siela”

Įėjimo mokestis $15
Daugiau informacijos tel.: 630-852-3204

Fundraising Concert. Martynas Matutis & Agne Giedraityte
Sunday, 11/07/21               
12:30 p.m. 
LWC, Gallery “Soul”

Entrance fee $15
More information tel.: 630-852-3204

Saulutė
Sunlight Children’s Aid

*******************