Prisiminkime Palaimintąjį Šventąjį Tėvą Joną Paulių II

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų                      Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai                                                                                   

KREIPIMASIS Prisiminkime Palaimintąjį Šventąjį Tėvą Joną Paulių II

2019 metais Seimas paskelbė 2020 metus Šventojo Jono Pauliaus II metais.

2020-05-18 visas katalikiškasis pasaulis minės Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II-jo šimtąsias gimimo metines. Be abejonės, bus paminėtas Jo Motinos Emilijos Kačerauskaitės šviesus atminimas.

 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, reikšdama didžiausią pagarbą popiežiui Jonui Pauliui II ir Jo motinai Emilijai Kačerauskaitei – Wojtylo, popiežiaus 100 – ųjų gimimo metinių proga prisimena Jo didelius darbus atliktus, siekiant sukurti gražesnį, be smurto, melo ir prievartos pasaulį, atsisakant komunistinės ideologijos, tvirtinant Katalikų Bažnyčios įtaką visuomenėje, ir, kas mums, Lietuvos žmonėms, ypač brangu, visur rodė didžiulę pagarbą Lietuvai, jos kalbai, istorijai ir kultūrai. Kyla tik klausimas, ar mes sugebėsime tinkamai atsidėkoti už šias suteiktas Lietuvai malones.

 Įvertinant visus popiežiaus Jono Pauliaus II nuopelnus Pasauliui, Katalikų Bažnyčiai ir Lietuvai mes ypač žavimės ir didžiuojamės Jo lietuviška kilme ir manome, kad šiuo klausimu Lietuvoje daroma mažai arba išvis nieko nedaroma. Šis klausimas visuomet buvo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus dėmesio centre.2015-12-02 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba išplatino kreipimąsi į atsakingas Lietuvos institucijas “Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II-jo kilmę” (laišką pridedame).

Rašydami kreipimąsi nagrinėjome daugelį Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šaltinių. Įsitikinome, kad Sofijos  Šviesaitės  knygoje  „Šaknys“ pateikti argumentai yra labai svarūs ir nenuginčijami. Turbūt todėl S. Šviesaitė gavo Popiežiaus Benedikto XVI Apaštalinį palaiminimą. 

Motina Emilija be abejo buvo svarbiausias asmuo popiežiaus Pauliaus II gyvenime. Ji pagrindinai formavo vaiko dvasinį pasaulį. Baltiškas dėmuo buvo labai svarbus formuojant asmenybę.

Lenkijoje apie Jono Pauliaus II Motinos kilmę dažniausiai nutylima arba nurodoma klaidingai, Rusijoje dažnai pabrėžiama, kad popiežius Jonas Paulius II yra slavų kilmės. 

Vien tik Popiežiaus išsakytas ir rodytas išskirtinis dėmesys Lietuvai daug pasako apie Jo lietuvišką kilmę, nors Jis pats, suprasdamas sudėtingus Lietuvos ir Lenkijos santykius, kategoriškai niekur nepabrėždavo savo Motinos lietuviškumo, bet visuomet kviesdavo abi tautas prie savitarpio supratimo.

Tikimasi, kad Lietuvos valstybė, jos vadovai Jubiliejiniais  metais atliks daug darbų iškiliausiai Katalikų Bažnyčios asmenybei pagerbti, nepamiršdami, nesikuklindami ir nebijodami iškelti Jo lietuvišką kilmę. NEBIJOKITE – sakė Popiežius Jonas Paulius II.

Mes apgailestaujame, kad tvirtinant Šventojo Jono Pauliaus II  metų minėjimo 2020 metais planą ir vėl niekur nekalbama apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę.

Mūsų nuomone, šiandien dar aktualesnės mūsų prieš keturis metus, 2015-12-02 išsakytos mintys:

MUMS BŪTINA  IŠKELTI  POPIEŽIAUS  JONO PAULIAUS II  LIETUVIŠKĄ KILMĘ Į AUKŠČIAUSIĄ  VALSTYBĖS LYGĮ  IR TAI PASKELBTI PASAULIUI.

ŠI VEIKLA –  LIETUVOS VALSTYBĖS GARBĖS REIKALAS.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas, Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis        

Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui:  Telefonai:, L. Kerosierius +370 8674 38465     G. Adomaitiss  + 370 611 30131, A. Budriūnas +370 673 95837 

  1. p. leonaslabora@gmail.com    www.sajudis.com 

 

 

                  

 

PRIEDAS

 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų                                                 

          Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai                                                                                   

                   K R E I P I M A S I S

          Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

                        Vilnius, 2015-12-02

           

            Kiekvienam mums yra labai svarbi   pagarba tėvams, vedantiems mus gyvenimo keliais. Garbiname AUKŠČIAUSIĄJĮ, lydintį mus žemiškoje kelionėje.

            Kiekvienas mūsų, giminės, artimieji, kaimynai pagerbiame išėjusius amžinybėn ir prisimename juos žodžiu, raštu ar kitaip įamžindami.

            Laiko tėkmė, susidariusios aplinkybės dažnai  nuneša į nežinomybę daugelio žmonių gyvenimus, likimus ir istorinę atmintį.

            Giminaičiai, artimieji, kaimynai, parapijiečiai, pareigūnai, politikai, mokslininkai, istorikai dažnai bando išsiaiškinti kai kurių asmenybių genealogiją, jų nuveiktus darbus,  patikslinti įvairias datas, ištaisyti netikslumus.

            Daug neaiškumų, klausimų, samprotavimų iškyla aiškinantis Palaimintojo Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II  biografinius duomenis, ypač atstatant popiežiaus  Motinos genealogiją ( jos tėvus, santuoką, mirties aplinkybes ir kt.)

            Išsamią ir patikimą popiežiaus Jono Pauliaus II  Motinos biografiją pateikia  publicistė Sofija  Šviesaitė  savo knygoje  „Šaknys“, (Jonava, 2009, 347  puslapiai). Popiežiaus Motina Emilija Kačerauskaitė gimė Mažeikių apskrityje Leckavos parapijoje. Emilija mokėsi Vilniuje Mokytojų seminarijoje, o baigusi pasiliko ten mokytojauti. Autorė nurodo, kad Mažeikių rajone gyveno daug Kačerauskų giminaičių. Šioje knygoje labai daug argumentų apie  Popiežiaus Motinos LIETUVIŠKĄ kilmę. 

            PRISIMINKIME, KAD ŠVENTASIS TĖVAS  YPATINGAI DIDELĮ DĖMESĮ SKYRĖ LIETUVAI.

            MUMS BŪTINA  IŠKELTI  POPIEŽIAUS  JONO PAULIAUS II  LIETUVIŠKĄ KILMĘ Į AUKŠČIAUSIĄ  VALSTYBĖS LYGĮ  IR TAI PASKELBTI PASAULIUI.

            ŠI VEIKLA –  LIETUVOS VALSTYBĖS GARBĖS REIKALAS.

 

Tarybos pirmininkas                                                                            L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas                                                                      G. Adomaitis        

Atsakingasis sekretorius                                                                      A. Budriūnas

 

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

            Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,     G. Adomaitiss  + 370 611 30131     

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com