Kalendorius ir renginiai

Centrinė New Jersey lietuvių bendruomenė

 Lietuviška​s spektaklis ir vasaros šventė Centrinėje NJ / Performanc​e and Midsummer festival Kviečiame į Lietuvos Valstybinio Jaunimo teatro kamerinį...

Renginiai Rytų pakrantėje

05/29/13 Aldonos Simutis tapybos paroda Valley Cottage Library Gegužės 3-29, 2013 110 Route 303 Valley Cottage,New York 10989 Tel:...

Čikagoje vyks studijų Lietuvos sveikatos mokslų universitete pristatymas

Birželio 2 d., sekmadienį, 12:00 val. popiet Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL...

FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA LITHUANIAN COMMUNITY ANNOUNCEMENTS  2013-5-15  Filadelfijoje GEGUŽĖS MĖNESĮ “LTextile” paroda; Gintarinės šaknys; ŠEIMOS ŠVENTĖ Sveikiname Aistę Balčiūnaitę ***Svarbi data...

Suvažiavimai, konferencijos, koncertai, konkursai…

BALANDIS 6 d., šeštadienis, 4 val. p. p.,  Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL) –  Ateitininkų šalpos fondo...

2013 m. KOVAS

7–11 d., – 13-asis kasmetinis „Florida Lithuanian Open Golf Tournament”, kurį rengia LR garbės konsulas Florida valstijoje Algimantas Karnavičius....

Kaziuko mugė (papildyta)

   Sekmadienį, kovo 3 d., Pasaulio lietuvių centre šurmuliavo skautai, virė prekyba – vyko tradicine Kaziuko mugė.  Jaunimo salė...

Renginiai, skirti Vasario 16-ajai

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga JAV sostinėje Vašingtone visą savaitę vyks daug su Lietuva susijusių renginių.  Nepriklausomybės dienos minėjimui skirti...

Sausis, vasaris

SAUSIS 13 d. 11:00 v. r., Šv Mišios žuvusiems už Lietuvos Laisvę 1991 m. Sausio 13-ąją, pagerbti.  Giedos vaikų...

Kas? Kur? Kada?

LAPKRITIS 9 d. (penktadienis) 7 v. v.,  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629) – filmo...