Religija

Geroji Devintinių Naujiena: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51)

Tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats Atėjęs Mozė persakė tautai visus Viešpaties žodžius ir potvarkius. Tauta vieningai...

Geroji Švč. Trejybės Naujiena – bendrystės slėpinys: Jis yra su mumis kiekvieną dieną ir bus iki pasaulio pabaigos

Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio kito Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Ištirk senovės laikus, kurie prieš tave yra...

Geroji Naujiena: Kad Tiesos Dvasia mus vestų į tiesos pilnatvę

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis...

Geroji Naujiena: Eikime į visą pasaulį ir skelbkime Evangeliją visai kūrinijai

Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn Pirmojoje knygoje, Teofiliui, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir...

Geroji Naujiena: Pasilikime Jo meilėje! Kad duotume vaisių ir jie išliktų

Ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos Atvykusį į Cezarėją Petrą pasitiko Kornelijus ir, puldamas po kojų, išreiškė jam...

Geroji Naujiena: Jei mylime darbu ir tiesa, esame iš tiesos

Jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjo Jėzų Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo...

Geroji Naujiena: mes vadinamės Dievo vaikais, tokie ir būkime!

Nėra duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti Petras, Šventosios Dvasios įkvėptas, pasakė: „Tautos vadovai ir seniūnai! Jeigu...

Geroji Naujiena: Visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti

Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių Petras kreipėsi į minią: „Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų...

Geroji Gailestingumo sekmadienio Naujiena: „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Viena širdis ir viena siela Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir vieną sielą. Ką turėjo, nė vienas nevadino...

Dievo Gailestingumo savaitė balandžio 4–11 dienomis

Šventų Velykų rytą Prisikėlimo pamaldomis prasidėjusi 2021 metų Dievo Gailestingumo savaitė tęsis iki Atvelykio, balandžio 11 dienos, vakarinių mišių....