Lietuviai pasaulyje

XIV – sis PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS – Argentina, 2011 m.

Written by admin · 6 min read

 

Nuotr.: LR Nepriklausomybės minėjimas Berriso mieste

XIV ENCUENTRO SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD LITUANA – Argentina 2011

Svarbiausias Lietuvių Jaunimo Sąjungos renginys Pietų Amerikoje yra Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS).  XIV PALJS vyko vasario 11 – 16 dienomis Buenos Aires sostinėje Berisso, Lanús Oeste, Avellaneda ir Rosario miestuose.

Norėčiau pabrėžti, kad suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas, finansuojamas iš Lietuvos Fondo (Čikagos, Jungtinės Amerikos Valstijos – JAV).

XIV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas prasidėjo vasario 11 d. Berisso mieste, Lietuvių Draugijos „Nemunas“ patalpose, kur buvo registruojami dalyviai. Vėliau vyko tradicinis susipažinimo vakaras, kurio metu visi projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti tarpusavyje. Pagrindinis vakaro tikslas buvo bendravimas. Vakarienės, kaip ir viso Jaunimo Suvažiavimo metu, dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos Sielovados reikalų komisijos pirmininkas ir PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas Prelatas Edmundas Putrimas bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos Pietų Amerikos atstovas p. Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Po vakarienės Lietuvių Draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininkas p. Esteban Dulkė pasveikino visus susirinkusiuosius. Vėliau Prelatas E. Putrimas savo kalboje padėkojo draugijos nariams ir bičiuliams už šiltą priėmimą.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 93 metų minėjimas Berisso mieste

Vasario 12 dienos ryte įvyko Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės minėjimas Berisso mieste. Ceremonija vyko miesto centre, kur prie lietuviško Rūpintojėlio (nuotr. viršuje) susirinko apie 80 žmonių. Renginį organizavo Berisso miesto Lietuvių Bendruomenė, susidedanti iš Lietuvių Draugijos „Nemunas“ ir „Mindaugas“ bei lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“. Rėmėjas – Berisso miesto savivaldybė.

Lietuvių šventėje dalyvavo Berisso miesto savivaldybės meras p. Enrique Slezack, Prelatas Edmundas Putrimas, p. Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Lietuvių Draugijos „Nemunas“ pirmininkas p. Esteban Dulkė, Lietuvių Draugijos „Mindaugas“ pirmininkas p. Leonardo Perotti Czeszunas.

Šventėje taip pat dalyvavo Berisso miesto Imigrantų Asociacijos Sąjungos (A.E.E.) atstovas p. Pasual Arena, Buenos Airių provincijos lietuvių bendruomenės karalienė Julia Falcinelli Gabriūnaitė ir knygos “Berisso lietuviai” autoriai Ana Paulina Semenas, Stella Maris Borba de Klimaitis ir Juan Francisco Klimaitis.

Prie Rūpintojėlio paminklo giedojome Argentinos ir Lietuvos himnus. Prelatas E. Putrimas pasimeldė. Kartu su juo p. Aniela Ona Remorini Gasunaitė maldą perskaitė ispanų kalba. Vėliau p. Nicolás Cabrera Dulkė ir p. Micaela Campagna pasakė kalbą apie šią istorinę Lietuvos datą. Jie abu yra buvę Vasario 16 – osios gimnazijos mokiniai. Baigę mokslus aktyviai dalyvavo PALJ suvažiavimuose. Be to, Cabrera Dulkė yra vienas iš Suvažiavimo organizatorių.

Ceremonijos pabaigoje kalbėjo Berisso miesto savivaldybės meras p. Enrique Slezack bei Prelatas Edmundas Putrimas. Abu svečiai savo kalbose priminė Argentinos ir Lietuvos didvyrius, kurie aukojo gyvenimus dėl savo krašto laisvės bei nepriklausomybės.

Berisso meras p. Enrique Slezack, Prelatui E. Putrimui pateikė pasirašytą dekretą N 122 (nuotr.), kuriame jis įsakymu patvirtina, kad „XIV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas yra kultūrinės ir municipalinės reikšmės renginys“. Tai antras kartas, kai Argentinos miestas remia ir palaiko mūsų PLJS suvažiavimą. Tai įrodo, kiek daug darbo jaunimo sąjunga nudirbo per 14 metų. Taip pat yra užmegztas ryšys tarp lietuvių bendruomenės ir vietinės valdžios Argentinoje.

Jaunimo stovykla

Po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės minėjimo miesto centre, Suvažiavimo delegacija persikėlė į Lietuvių draugijos „Nemunas” lietuvišką vasarvietę Los Talas regione, Berisso mieste. Vasarvietės plotas – trys hektarai. Teritorijoje yra baseinas, tinklinio bei futbolo aikštės. Pirmiausia vyko paradas, kurio metu jaunimas organizavo užsiėmimus Suvažiavimo dalyviams. Parengta programa buvo įspūdinga.

Po užsiėmimų su Nicolás Cabrera Dulke, Kevin Kavaliunu ir Aniela Ona Remorini Gasunaite jaunimas dainavo įvairias lietuvių liaudies dainas, o po pietų vyko sporto žaidynės. Be to, nuo pat ryto intensyviai buvo ruošiamasi ,,Talentų vakarui”. Po linksmybių buvo skaitoma Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos paskaita, kurioje papasakota organizacijos istorija, pristatoma veikla, funkcijos ir darbai.

Vakarėjant vėl prasidėjo žaidimai. Vienas iš jų – „Knygnešiai“. Šis žaidimas apie tai, kaip lietuviai nešė lietuviškas knygas iš Vokietijos į Lietuvą – mat caro laikais Lietuvoje buvo uždrausta lietuvių kalba. Knygnešiai norėjo išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą. Žaidimo tikslas – komandinio darbo įgūdžiai, strategijos sukūrimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje. Vakarui įsibėgėjus įvyko taip ilgai lauktas Jaunimo atstovų pasirodymas „Talentų vakare“. Netrūko nei šokių, nei dainų. Apie vidurnaktį buvo suorganizuotas paskutinis žaidimas – „Vėliavėlės“.

Šv. Mišios ir apsilankymas Lietuvos Respublikos Ambasadoje

Vasario 13 d., sekmadienį, Prelatas E. Putrimas aukojo Šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje, kuriose dalyvavo ir Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai. Ceremonijos metu Prelatas E. Putrimas parodė Dievo Gailestingumo paveikslo kopiją, kuri buvo pašventinta Vilniaus arkivyskupo metropolito – kardinolo Audrio Juozo Bačkio. Šią kopiją Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams Prelatas E. Putrimas eksponuoja Pasaulio lietuvių bendruomenėse bei parapijose kiekvieno apsilankymo metu.

Po mišių vyko pietūs „Argentinos Lietuvių Centro“ (A.L.C.) patalpose. Draugijos pirmininkas p. Fernando Daratėnas sveikino visus susirinkusius. Jaunimo atstovai žaidė tinklinį, futbolą ir įvairius kitus žaidimus. Taip pat, kaip ir Berisso mieste, įvyko Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos posėdis, kuriame aptarti tolimesni A.L.J.S. planai bei ateitis.

Vasario 14 d., pirmadienį pietūs buvo organizuojami „Susivienijime Lietuvių Argentinoje“ (S.L.A.) Lanús Oeste mieste. Delegacija buvo šiltai priimta Draugijos valdybos narių, o S.L.A. vardu žodį tarė p. Raul Stalioraitis.

Po pietų jaunimo delegacijai buvo rodomas filmas „Misija Sibiras“. Projektas priklauso Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT). Tai jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas, kurio tikslas – puoselėti istorinę atmintį bei tautinį patriotiškumą jaunimo tarpe ir prisiminti, pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius nuo Lietuvos gyventojų genocido – vieno juodžiausių XX amžiaus istorijos puslapių.

Po lietuviško filmo Jaunimo Suvažiavimo delegacija aplankė Lietuvos Respublikos Ambasadą Buenos Airese. Dalyviai buvo priimti maloniai ir su didele pagarba. Juos pasitiko pats Lietuvos ambasadorius Argentinoje Vaclovas Šalkauskas (nuotr.), o taip pat ir buvęs Lietuvos Garbės Konsulas Argentinoje inžinierius p. Algimantas Rastauskas. Suvažiavimo dalyviai galėjo aplankyti aukščiausią LR vyriausybinį organą.

Pagal Suvažiavimo programą, Jaunimas apsilankė „Centro Cultural Borges“, kuris yra pačiame Buenos Aires sostinės centre. Delegacija aplankė Lietuvišką parodą, kurią organizavo LR Ambasada Argentinoje.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 93 metų minėjimas Rosario mieste

Vasario 15 d., antradienį, Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimo atstovai atvyko į Rosario miestą dalyvauti Vasario 16 – osios – Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo ceremonijoje. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas Rosario mieste, Rosario Lietuvių Klubas ir Rosario miesto savivaldybė. Taip pat į renginį atvyko ir Lietuvių Draugijos „Nemunas“ bei „Mindaugas“ 15 atstovų.

Ceremonija prasidėjo nuo pat ryto Argentinos vėliavos iškėlimu pagrindiniame stiebe prie Nacionalinio istorinio paminklo Argentinos vėliavai. Vėliau vyko iškilminga Argentinos ir Lietuvos valstybinių vėliavų iškėlimo ceremonija. Po ceremonijos Prelatas Putrimas aukojo Šv. Mišias Nuestra Sra. del Rosario Katedroje ir ceremonijos metu vėl parodė Dievo Gailestingumo paveikslo kopiją.

Nuotr.: po Šv. Mišių Rosario katedroje

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės minėjimas buvo pratęstas Amerikos valstybių vėliavų garbės galerijoje. Ten dalyvavo LR Garbės konsulas Rosario mieste, Rosario Lietuviu Klubo valdybos pirmininkas ir ceremonijos organizatorius José Ruben Repšys; LR Ambasados atstovas Ing. Algimantas Rastauskas, Prelatas Edmundas Putrimas, P.L.B. ir P.L.J.S. vardu Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Argentinos Lietuviu Bendruomenes (A.L.B. – A.L.O.S.T.) ir Lietuviu Draugijos ,,Mindaugas” valdybos atstovas Raúl Petronis, kitų užsienio konsulato ir bendruomenių bei Rosario miesto savivaldybės atstovai. Po renginio vadovai padėjo gėles prie paminklo Argentinos ir Lietuvos vėliavoms. Policijos orkestras sugrojo Argentinos ir Lietuvos himnus.
Prelatas E. Putrimas sukalbėjo maldą prie Nacionalinio istorinio paminklo Argentinos vėliavai ir padėkojo tiems, kurie paaukojo savo gyvybes dėl Lietuvos ir Argentinos nepriklausomybių.

XIV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas baigėsi vaišėmis Vasallo rūmuose, Rosario miesto Tarybos patalpose.

XIV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimo nutarimai:

1 – Pasiūlymas „Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjungai“ (U.L.J.S.), kad XV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas įvyktų Urugvajuje. Datą nuspręs U.L.J.S.

2- Posėdis dėl naujos „Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga“ (A.L.J.S.) valdybos rinkimo balandžio mėn. 2 d. šeštadienį, Lietuvių draugijos „Nemunas” lietuviškoje vasarvietėje Los Talas regione Berisso mieste.

Už finansinę paramą labai dėkojame: 
– Lietuvių Fondui (Čikaga, Jungtinės Amerikos Valstijos – JAV).

Už gautus sveikinimus dėl XIV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimo ir dėl 93 metų Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės, labai dėkojame:

 J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei, p. Daliai Grybauskaitei.
 J. E. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei, p. Irenai Degutienei
 Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriui p. Arvydui Daunoravičiui.
 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai ir jos pirmininkei p. Reginai Narušienei.
 Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos Valdybai ir pirmininkui p. Kęstučiui Pikūnui.

Labai dėkojame už pagalbą:
 Prelatui Edmundui Putrimui;
 Lietuvos Ambasadai Argentinoje, ypatingai, ambasadoriui p. Vaclovui Šalkauskui.
 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai ir jos pirmininkei p. Reginai Narušienei.
 Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Valdybai ir pirmininkui p. Kęstučiui Pikūnui.
 Berisso miesto savivaldybei ir jos Merui p. Enrique Slezack.
 Rosario miesto savivaldybei.
 Rosario miesto Tarybai.
 Argentinos Lietuvių Bendruomenei (ALB – ALOST).
 Lietuvos Garbės Konsului Rosario mieste, p. José Ruben Repšiui.
 Lietuvių kultūros draugijai „Nemunas“.
 „Susivienijimui Lietuvių Argentinoje“.
 Rosario Lietuvių Klubui.
 „Argentinos Lietuvių Centrui“.
 Lietuviškai Aušros Vartų parapijai Avellanedoje ir inžinieriui p. Algimantui Rastauskui.
 Kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus Suvažiavimo atstovus;
 Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ suvažiavime.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) Valdybos Pietų Amerikos atstovas