Šalis, kurioje gyvename

Generalinis konsulas M. Gudynas aplankė Lietuvos valstybės veikėjų kapus Čikagoje

Written by admin · 28 sec read

Šių metų lapkričio 1 d., minint Visų šventųjų dieną LR generalinis konsulas Marijus Gudynas su šeima aplankė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kapus Čikagoje, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.
    Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip Jonas Bildušas, Vincas Šmulkštys, dr. Jonas Valaitis, generolas Povilas Plechavičius, diplomatas Mikas Bagdonas, buvę LR generaliniai konsulai Čikagoje Antanas Kalvaitis ir dr. Petras Daužvardis, garbės generalinė konsulė Juzė Daužvardienė ir kiti. Šiais metais, minint generalinio konsulato Čikagoje 90-metį, atstovybės veiklos tęstinumą Lietuvos okupacijos metais užtikrinę Petras ir Juzė Daužvardžiai buvo apdovanoti „Lietuvos diplomatijos žvaigždėmis“.

Lietuvių tautinėse kapinėse pagerbti Lietuvos diplomatai dr. Jonas Šliūpas, Jonas Budrys ir kiti.